Regulamin

Regulamin rezerwacji

Emilly Center Noclegi

Regulamin

 1. Apartament wynajmowany jest na doby , w ramach świadczonej usługi noclegowej.

 2. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00,

 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić pod num tel 530-100-145 do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu.

 4. Życzenia przedłużenia pobytu będą uwzględniane w miarę posiadanych możliwości i mogą być pobierane od nich dodatkowe opłaty.

 5. Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt w apartamencie.

 6. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.

 7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług noclegowych nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości.

 8. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia warunków do pełnego wypoczynku gości.

 2. Właściciel zobowiązany jest do przygotowania apartamentu przed przyjazdem Gościa.

 3. Właściciel zobowiązany jest do przekazania Gościom kodu/kluczy do wejścia oraz kodu/kluczy do sejfu z kluczem od Apartamentu.

 4. Właściciel zobowiązany jest niezwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń apartamentu oraz czystości i porządku, przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

 5. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa zostaną spakowane i zabezpieczone po zakończeniu wykupionej doby i zabrane z apartamentu. Mogą one zostać odesłane na życzenie Gościa pod wskazany adres (opłatę ponosi Gość). W przypadku braku takiej dyspozycji , Właściciel przechowuje te przedmioty przez okres 1 tygodnia od zakończonego pobytu.

 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.

 7. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. Każdorazowo opuszczając Apartament , Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia oraz urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lun winy odwiedzających go osób. Zabrania się ingerencji Gościa w wyposażanie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenie apartamentu.

 3. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Właściciel za nieprzestrzeganie zakazu palenia w Apartamencie może oczekiwać opłaty w wysokości 300 PLN.

 4. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione . Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej uciążliwej dla innych lokatorów obiektu, Właściciel może pobrać karę w wysokości 1000 PLN.

 5. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu, Gość jest zobowiązany uiścić opłatę wysokości 150zł.

AKCEPTACJA REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej obiektu, jest dostępny w pokojach oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy.

 2. Dokonanie rezerwacji na pobyt w Emilly Center oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

© Emilly Center 2023